مقایسه قیمت یک جایگاه در بسته های متفاوت

جـــــایگـــــاه:
(A - 1 ( 728 * 90
jpg , flash , gif
Max Size : 50 kb
بسته ی تبلیغاتی قیمت (تومان) توضیحات
بسته پیشنهادی اول 9,000,000 شامل صفحه اصلی و بخش بازار
جـــــایگـــــاه:
(A - 2 ( 500 * 45
jpg , flash , gif
Max Size : 40 kb
بسته ی تبلیغاتی قیمت (تومان) توضیحات
بسته پیشنهادی اول 6,500,000 شامل صفحه اصلی و بخش بازار
بسته پیشنهادی دوم 2,900,000 شامل بخش سرگرمی
بسته پیشنهادی سوم 2,000,000 شامل بخش خبری
بسته پیشنهادی چهارم 2,500,000 شامل بخش های دنیای مد - آرایش و زیبایی
بسته پیشنهادی پنجم 2,500,000 شامل بخشهای علمی، کامپیوتر، فرهنگ وهنر، گردشگری و مذهبی
بسته پیشنهادی ششم 2,700,000 شامل بخش های زناشویی ، کودکان ، آشپزی و خانه داری
بسته پیشنهادی هفتم 2,600,000 شامل بخش های سلامت و بهداشت ، روانشناسی ، ورزش
بسته ویژه صفحات داخلی 13,800,000 بنر به ابعاد و جایگاههای ذیل را تنها در صورت سفارش همه بسته ها می توانید استفاده کنید.
بسته ویژه تمام صفحات سایت 20,000,000 بنر به ابعاد و جایگاههای ذیل را تنها در صورت سفارش همه بسته ها می توانید استفاده کنید.
جـــــایگـــــاه:
(B - 1 ( 120 * 240
jpg , flash , gif
Max Size : 40 kb
بسته ی تبلیغاتی قیمت (تومان) توضیحات
بسته پیشنهادی اول 2,500,000 شامل صفحه اصلی و بخش بازار
بسته پیشنهادی دوم 1,500,000 شامل بخش سرگرمی
بسته پیشنهادی سوم 1,100,000 شامل بخش خبری
بسته پیشنهادی چهارم 1,200,000 شامل بخش های دنیای مد - آرایش و زیبایی
بسته پیشنهادی پنجم 1,200,000 شامل بخشهای علمی، کامپیوتر، فرهنگ وهنر، گردشگری و مذهبی
بسته پیشنهادی ششم 1,600,000 شامل بخش های زناشویی ، کودکان ، آشپزی و خانه داری
بسته پیشنهادی هفتم 1,500,000 شامل بخش های سلامت و بهداشت ، روانشناسی ، ورزش
بسته ویژه صفحات داخلی 7,800,000 بنر به ابعاد و جایگاههای ذیل را تنها در صورت سفارش همه بسته ها می توانید استفاده کنید.
بسته ویژه تمام صفحات سایت 10,200,000 بنر به ابعاد و جایگاههای ذیل را تنها در صورت سفارش همه بسته ها می توانید استفاده کنید.
جـــــایگـــــاه:
(C - 1 ( 275 * 180
jpg , flash , gif
Max Size : 50 kb
بسته ی تبلیغاتی قیمت (تومان) توضیحات
بسته پیشنهادی اول 6,500,000 شامل صفحه اصلی و بخش بازار
بسته پیشنهادی دوم 2,900,000 شامل بخش سرگرمی
بسته پیشنهادی سوم 2,000,000 شامل بخش خبری
بسته پیشنهادی چهارم 2,400,000 شامل بخش های دنیای مد - آرایش و زیبایی
بسته پیشنهادی پنجم 2,300,000 شامل بخشهای علمی، کامپیوتر، فرهنگ وهنر، گردشگری و مذهبی
بسته پیشنهادی ششم 2,700,000 شامل بخش های زناشویی ، کودکان ، آشپزی و خانه داری
بسته پیشنهادی هفتم 2,500,000 شامل بخش های سلامت و بهداشت ، روانشناسی ، ورزش
بسته ویژه صفحات داخلی 15,000,000 بنر به ابعاد و جایگاههای ذیل را تنها در صورت سفارش همه بسته ها می توانید استفاده کنید.
بسته ویژه تمام صفحات سایت 18,000,000 بنر به ابعاد و جایگاههای ذیل را تنها در صورت سفارش همه بسته ها می توانید استفاده کنید.
جـــــایگـــــاه:
(C - 2 ( 275 * 90
jpg , flash , gif
Max Size : 40 kb
بسته ی تبلیغاتی قیمت (تومان) توضیحات
بسته پیشنهادی اول 4,900,000 شامل صفحه اصلی و بخش بازار
بسته پیشنهادی دوم 1,700,000 شامل بخش سرگرمی
بسته پیشنهادی سوم 1,300,000 شامل بخش خبری
بسته پیشنهادی چهارم 1,400,000 شامل بخش های دنیای مد - آرایش و زیبایی
بسته پیشنهادی پنجم 1,400,000 شامل بخشهای علمی، کامپیوتر، فرهنگ وهنر، گردشگری و مذهبی
بسته پیشنهادی ششم 2,700,000 شامل بخش های زناشویی ، کودکان ، آشپزی و خانه داری
بسته پیشنهادی هفتم 1,600,000 شامل بخش های سلامت و بهداشت ، روانشناسی ، ورزش
بسته ویژه صفحات داخلی 8,600,000 بنر به ابعاد و جایگاههای ذیل را تنها در صورت سفارش همه بسته ها می توانید استفاده کنید.
بسته ویژه تمام صفحات سایت 13,000,000 بنر به ابعاد و جایگاههای ذیل را تنها در صورت سفارش همه بسته ها می توانید استفاده کنید.
جـــــایگـــــاه:
(D - 1 ( 275 * 180
jpg , flash , gif
Max Size : 50 kb
بسته ی تبلیغاتی قیمت (تومان) توضیحات
بسته پیشنهادی اول 4,000,000 شامل صفحه اصلی و بخش بازار
بسته پیشنهادی دوم 2,500,000 شامل بخش سرگرمی
بسته پیشنهادی سوم 1,500,000 شامل بخش خبری
بسته پیشنهادی چهارم 1,800,000 شامل بخش های دنیای مد - آرایش و زیبایی
بسته پیشنهادی پنجم 2,000,000 شامل بخشهای علمی، کامپیوتر، فرهنگ وهنر، گردشگری و مذهبی
بسته پیشنهادی ششم 1,900,000 شامل بخش های زناشویی ، کودکان ، آشپزی و خانه داری
بسته پیشنهادی هفتم 1,800,000 شامل بخش های سلامت و بهداشت ، روانشناسی ، ورزش
بسته ویژه صفحات داخلی 1,050,000 بنر به ابعاد و جایگاههای ذیل را تنها در صورت سفارش همه بسته ها می توانید استفاده کنید.
بسته ویژه تمام صفحات سایت 14,700,000 بنر به ابعاد و جایگاههای ذیل را تنها در صورت سفارش همه بسته ها می توانید استفاده کنید.
جـــــایگـــــاه:
(D - 2 ( 275 * 90
jpg , flash , gif
Max Size : 40 kb
بسته ی تبلیغاتی قیمت (تومان) توضیحات
بسته پیشنهادی اول 2,500,000 شامل صفحه اصلی و بخش بازار
بسته پیشنهادی دوم 1,500,000 شامل بخش سرگرمی
بسته پیشنهادی سوم 1,100,000 شامل بخش خبری
بسته پیشنهادی چهارم 1,200,000 شامل بخش های دنیای مد - آرایش و زیبایی
بسته پیشنهادی پنجم 1,200,000 شامل بخشهای علمی، کامپیوتر، فرهنگ وهنر، گردشگری و مذهبی
بسته پیشنهادی ششم 1,400,000 شامل بخش های زناشویی ، کودکان ، آشپزی و خانه داری
بسته پیشنهادی هفتم 1,300,000 شامل بخش های سلامت و بهداشت ، روانشناسی ، ورزش
بسته ویژه صفحات داخلی 7,400,000 بنر به ابعاد و جایگاههای ذیل را تنها در صورت سفارش همه بسته ها می توانید استفاده کنید.
بسته ویژه تمام صفحات سایت 10,000,000 بنر به ابعاد و جایگاههای ذیل را تنها در صورت سفارش همه بسته ها می توانید استفاده کنید.
جـــــایگـــــاه:
(E ( 120 * 240
jpg , flash , gif
Max Size : 40 kb
بسته ی تبلیغاتی قیمت (تومان) توضیحات
بسته پیشنهادی اول 900,000 شامل صفحه اصلی و بخش بازار
بسته پیشنهادی دوم 870,000 شامل بخش سرگرمی
بسته پیشنهادی سوم 650,000 شامل بخش خبری
بسته پیشنهادی چهارم 700,000 شامل بخش های دنیای مد - آرایش و زیبایی
بسته پیشنهادی پنجم 700,000 شامل بخشهای علمی، کامپیوتر، فرهنگ وهنر، گردشگری و مذهبی
بسته پیشنهادی ششم 800,000 شامل بخش های زناشویی ، کودکان ، آشپزی و خانه داری
بسته پیشنهادی هفتم 750,000 شامل بخش های سلامت و بهداشت ، روانشناسی ، ورزش
بسته ویژه صفحات داخلی 5,600,000 بنر به ابعاد و جایگاههای ذیل را تنها در صورت سفارش همه بسته ها می توانید استفاده کنید.
بسته ویژه تمام صفحات سایت 6,500,000 بنر به ابعاد و جایگاههای ذیل را تنها در صورت سفارش همه بسته ها می توانید استفاده کنید.
جـــــایگـــــاه:
(M - ( 265 * 70
jpg , flash , gif
Max Size : 30 kb
بسته ی تبلیغاتی قیمت (تومان) توضیحات
بسته پیشنهادی دوم 1,750,000 شامل بخش سرگرمی
بسته پیشنهادی سوم 1,300,000 شامل بخش خبری
بسته پیشنهادی چهارم 1,500,000 شامل بخش های دنیای مد - آرایش و زیبایی
بسته پیشنهادی پنجم 1,500,000 شامل بخشهای علمی، کامپیوتر، فرهنگ وهنر، گردشگری و مذهبی
بسته پیشنهادی ششم 1,650,000 شامل بخش های زناشویی ، کودکان ، آشپزی و خانه داری
بسته پیشنهادی هفتم 2,600,000 شامل بخش های سلامت و بهداشت ، روانشناسی ، ورزش
بسته ویژه صفحات داخلی 10,900,000 بنر به ابعاد و جایگاههای ذیل را تنها در صورت سفارش همه بسته ها می توانید استفاده کنید.
بسته ویژه تمام صفحات سایت 12,000,000 بنر به ابعاد و جایگاههای ذیل را تنها در صورت سفارش همه بسته ها می توانید استفاده کنید.
جـــــایگـــــاه:
(90 * 360) T - 1
jpg , flash , gif
Max Size : 40 kb
بسته ی تبلیغاتی قیمت (تومان) توضیحات
بسته پیشنهادی دوم 3,500,000 شامل بخش سرگرمی
بسته پیشنهادی سوم 2,200,000 شامل بخش خبری
بسته پیشنهادی چهارم 2,800,000 شامل بخش های دنیای مد - آرایش و زیبایی
بسته پیشنهادی پنجم 2,800,000 شامل بخشهای علمی، کامپیوتر، فرهنگ وهنر، گردشگری و مذهبی
بسته پیشنهادی ششم 3,300,000 شامل بخش های زناشویی ، کودکان ، آشپزی و خانه داری
بسته پیشنهادی هفتم 3,000,000 شامل بخش های سلامت و بهداشت ، روانشناسی ، ورزش
جـــــایگـــــاه:
M B (468 * 60)‎
jpg , flash , gif
Max Size : 40 kb
بسته ی تبلیغاتی قیمت (تومان) توضیحات
بسته پیشنهادی اول 1,000,000 شامل صفحه اصلی و بخش بازار
جـــــایگـــــاه:
D M (540 * 70)‎
jpg , flash , gif
Max Size : 40 kb
بسته ی تبلیغاتی قیمت (تومان) توضیحات
بسته پیشنهادی اول 1,300,000 شامل صفحه اصلی و بخش بازار
بسته پیشنهادی دوم 2,900,000 شامل بخش سرگرمی
بسته پیشنهادی سوم 2,000,000 شامل بخش خبری
بسته پیشنهادی چهارم 2,500,000 شامل بخش های دنیای مد - آرایش و زیبایی
بسته پیشنهادی ششم 2,700,000 شامل بخش های زناشویی ، کودکان ، آشپزی و خانه داری
بسته پیشنهادی هفتم 2,600,000 شامل بخش های سلامت و بهداشت ، روانشناسی ، ورزش