آیا تبلیغ من درجایگاه خود صد درصد نمایش است ؟

بله تبلیغ شما درجایگاه خود صد در صد نمایش است.