آیا در جایگاهی که بیش از یک بنر وجود دارد بنرمن ثابت است ؟

خیر.
بنرشما مابین بنرهای همان جایگاه به صورت چرخشی می باشد. به طور مثال اگر شما جایگاه c  را در بسته اول انتخاب نمایید  و در آن جایگاه سه بنر در حال نمایش باشند ، بنر شما به صورت رندم هر بار در جایگاه اول ، دوم و یا سوم درهمان جایگاه c   قرارخواهد گرفت .