لیست قیمت

 

بسته پیشنهادی اول شامل صفحه اصلی و بخش بازار می باشد. این بسته به طور متوسط دارای 3,700,000 بازدید در ماه می باشد. (قیمت ها به تومان می باشد.)

D M (540 * 70)‎
Price : 1,300,000
Max Size : 40 kb
jpg , flash , gif
M B (468 * 60)‎
Price : 1,000,000
Max Size : 40 kb
jpg , flash , gif
(E ( 120 * 240
Price : 900,000
Max Size : 40 kb
jpg , flash , gif
(B - 1 ( 120 * 240
Price : 2,500,000
Max Size : 40 kb
jpg , flash , gif
(D - 2 ( 275 * 90
Price : 2,500,000
Max Size : 40 kb
jpg , flash , gif
(D - 1 ( 275 * 180
Price : 4,000,000
Max Size : 50 kb
jpg , flash , gif
(C - 2 ( 275 * 90
Price : 4,900,000
Max Size : 40 kb
jpg , flash , gif
(C - 1 ( 275 * 180
Price : 6,500,000
Max Size : 50 kb
jpg , flash , gif
(A - 2 ( 500 * 45
Price : 6,500,000
Max Size : 40 kb
jpg , flash , gif
(A - 1 ( 728 * 90
Price : 9,000,000
Max Size : 50 kb
jpg , flash , gif