لیست قیمت

 

بسته پیشنهادی ششم شامل بخش های زناشویی ، کودکان ، آشپزی و خانه داری می باشد. این بسته به طور متوسط دارای 7,000,000 بازدید در ماه می باشد. (قیمت ها به تومان می باشد.)

D M (540 * 70)‎
Price : 2,700,000
Max Size : 40 kb
jpg , flash , gif
(M - ( 265 * 70
Price : 1,650,000
Max Size : 30 kb
jpg , flash , gif
(E ( 120 * 240
Price : 800,000
Max Size : 40 kb
jpg , flash , gif
(B - 1 ( 120 * 240
Price : 1,600,000
Max Size : 40 kb
jpg , flash , gif
(D - 2 ( 275 * 90
Price : 1,400,000
Max Size : 40 kb
jpg , flash , gif
(D - 1 ( 275 * 180
Price : 1,900,000
Max Size : 50 kb
jpg , flash , gif
(C - 2 ( 275 * 90
Price : 2,700,000
Max Size : 40 kb
jpg , flash , gif
(C - 1 ( 275 * 180
Price : 2,700,000
Max Size : 50 kb
jpg , flash , gif
(A - 2 ( 500 * 45
Price : 2,700,000
Max Size : 40 kb
jpg , flash , gif
(90 * 360) T - 1
Price : 3,300,000
Max Size : 40 kb
jpg , flash , gif